Algemene voorwaarden

Lidmaatschap High-Tech Systems Magazine

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Lid: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Techwatch B.V. een lidmaatschapsovereenkomst heeft gesloten. Overal waar lid staat, kan ook abonnee worden gelezen.
 2. Techwatch: uitgever, Techwatch B.V., gevestigd te Nijmegen, die de lidmaatschapsovereenkomst als bedoeld onder 1.4 heeft uitgebracht.
 3. Lidmaatschap: de rechtsverhouding waarbinnen Techwatch zich verbindt om periodiek aan het lid informatie te leveren, tegen een vooraf vastgestelde betalingsverplichting die het lid op afgesproken tijdstippen dient te voldoen. Overal waar lidmaatschap wordt genoemd, kan ook abonnement worden gelezen.
 4. Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst tussen Techwatch en lid betreffende een lidmaatschap.
 5. High-Tech Systems Magazine is een uitgave van Techwatch. High-Tech Systems Magazine is voornamelijk bestemd voor hoogopgeleide specialisten in de embedded-systeemtechnologie. Dit zijn bijvoorbeeld ontwerpers van technische software, elektronica en geĆÆntegreerde schakelingen.
 6. Bits&Chips is een Engelstalige uitgave van Techwatch. Bits&Chips is voornamelijk bestemd voor hoogopgeleide specialisten in de high-tech. Dit zijn bijvoorbeeld engineers in de semicon, software engineering, systeem architectuur, Internet of Things en RF technologie.
 7. High-Tech Systems events: evenementen georganiseerd door Techwatch B.V..
 8. Bits&Chips events: evenementen georganiseerd door Techwatch B.V..

Artikel 2: Algemeen

 1. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle lidmaatschapsovereenkomsten tussen Techwatch en lid. Door het aangaan van een lidmaatschap aanvaardt het lid deze Algemene Voorwaarden.
 2. De rechten en/of plichten van het lid zijn niet over te dragen aan een derde, tenzij schriftelijk vooraf overeengekomen met Techwatch.
 3. Techwatch behoudt zich het recht voor deze lidmaatschapsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen in de voorwaarden gaan in na afloop van de huidige betalings-/lidmaatschapsperiode.
 4. Per lidmaatschapssoort zijn er specifieke voorwaarden gedefinieerd waaraan het lid dient te voldoen. Deze aanvullende voorwaarden zijn te vinden onder de betreffende paragraaf in dit document.
 5. Indien achteraf blijkt dat het lid een lidmaatschapsaanvraag niet naar waarheid heeft ingevuld, zal Techwatch alsnog een factuur nasturen ter hoogte van het lidmaatschap dat wel van toepassing is.

Artikel 3: Aanbiedingen, aanbod en aanvaarding

 1. De lidmaatschapsovereenkomst wordt afgesloten via de website of per e-mail.
 2. Techwatch is zonder opgaaf van reden gerechtigd een verzoek tot het aangaan van een lidmaatschapsovereenkomst te weigeren.
 3. Afsluiten van een nieuwe lidmaatschapsovereenkomst kan gedurende het hele jaar. Het lidmaatschap zal ingaan met het eerstvolgende te verschijnen nummer na bevestiging van zowel Techwatch als het lid met een looptijd van minimaal een jaar.
 4. Techwatch is te allen tijde gerechtigd de omvang, inhoud en lay-out van de uitgave naar eigen inzichten te wijzigen, waarbij Techwatch ervoor zorgdraagt dat de uitgave ook na wijzigingen kwalitatief en kwantitatief in een redelijke verhouding staat tot het lidmaatschapstarief.

Artikel 4: Verlenging, opzegging en beƫindiging overeenkomst

 1. Het lidmaatschap geldt tot wederopzegging (tenzij anders vermeld) en voor minimaal de overeengekomen lidmaatschapsperiode.
 2. Een lidmaatschap wordt stilzwijgend tegen de op dat moment geldende lidmaatschapsprijs met een jaar verlengd, tenzij het lid het lidmaatschap schriftelijk heeft opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een (1) maand, na het eerste jaar.
 3. Elke opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden per het einde van de lopende lidmaatschapsperiode of met inachtneming van een (1) maand opzegtermijn, na het eerste jaar.
 4. De beƫindiging is akkoord na schriftelijke bevestiging van Techwatch.
 5. Bij overlijden van een natuurlijke persoon wordt de lidmaatschaps-overeenkomst beƫindigd op het moment dat het overlijden wordt medegedeeld aan Techwatch.
 6. In geval van overlijden is restitutie van het lidmaatschapsbedrag mogelijk voor de op dat moment niet verstreken lidmaatschapsperiode. Restitutie kan alleen plaatsvinden indien er sprake is van een bedrag van meer dan vijftien (15) euro.

Artikel 5: Prijsbeleid

 1. Op alle lidmaatschapssoorten is het wettelijke geldende btw-tarief van toepassing. Lidmaatschapstarieven op de website en in het magazine zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.
 2. Techwatch kan de prijzen van het lidmaatschap jaarlijks eenzijdig aanpassen.
 3. De prijsverhoging voor leden gaat in na het verstrijken van de lopende lidmaatschapsperiode waarover reeds is betaald.
 4. Indien het adres waar de bezorging van het magazine dient plaats te vinden aanleiding geeft tot het maken van extra kosten, is Techwatch gerechtigd deze kosten in rekening te brengen aan het lid.

Artikel 6: Facturering en betaling

 1. Het lid betaalt direct online voor het eerste lidmaatschapsjaar en ontvangt automatisch de bijbehorende factuur.
 2. Het lid geeft tijdens de betaling voor het eerste jaar tevens een incasso-machtiging af aan Techwatch. Hiermee geeft het lid toestemming aan Techwatch om tot wederopzegging automatisch het lidmaatschapstarief van de rekening van het lid af te schrijven voor de lidmaatschapsjaren na het eerste jaar lidmaatschap.
 3. Als het lid het niet eens is met deze afschrijving, kan het lid de afschrijving laten terugboeken. Het lid moet hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact opnemen met de bank van het lid. De bank kan voorwaarden aan stellen aan een terugboeking.
 4. Bij verlenging incasseert Techwatch automatisch het lidmaatschapstarief voorafgaand aan de maand waarin het lidmaatschap zal worden vernieuwd.
 5. Elk lidmaatschap wordt door Techwatch afzonderlijk gefactureerd aan het lid, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 6. Indien betalingsachterstand ontstaat, is Techwatch gerechtigd (verdere) ontvangst op te schorten. Opschorting van het lidmaatschap zal nimmer tot gevolg hebben dat het lid ontheven is van zijn contractuele (betalings)verplichtingen.
 7. Het uitblijven van een factuur als bedoeld in artikel 6.1 of 6.2 leidt niet tot verval van enig recht. Techwatch mag binnen twaalf (12) maanden na toezending van de factuur aan het lid, ongeacht of de factuur reeds is voldaan, onjuistheden of andere gebreken in de factuur herstellen en de factuur conform debiteren of crediteren.

Artikel 7: Bezorging en adressering

 1. Een verhuizing dient het lid minimaal drie (3) weken voor betreffende datum door te geven (per e-mail op info@techwatch.nl of telefonisch via +31 24 3503532), onder vermelding van zijn oude en nieuwe adres en de datum vanaf wanneer hij/zij het magazine op het nieuwe adres wil ontvangen.
 2. Techwatch doet zijn uiterste best om het magazine op de afgesproken dag te laten bezorgen. Mocht het lid het magazine niet (tijdig) ontvangen hebben, dan kan hij/zij een klacht over de bezorging melden bij de afdeling Lidmaatschappen van Techwatch. Techwatch zal zich vervolgens inspannen om het magazine kosteloos na te bezorgen. Dit geldt uitsluitend voor lidmaatschappen waarvoor de betaling reeds is voldaan aan Techwatch. Voor zover mogelijk geschiedt deze nabezorging binnen Ć©Ć©n (1) week na indiening van de klacht, mits de klacht binnen twee (2) weken na beoogde bezorgdatum is ingediend.
 3. Klachten met betrekking tot de bezorging geven het lid niet het recht de betaling van het verschuldigde lidmaatschapsgeld geheel of gedeeltelijk op te schorten.
 4. Techwatch is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade die het lid lijdt of zou kunnen lijden door het niet dan wel niet tijdig bezorgen van het magazine.
 5. Het lid heeft geen recht op restitutie van een deel van het door hem/haar betaalde lidmaatschapsgeld indien het magazine een of meerdere keren niet door Techwatch of betreffende verzendhuis wordt bezorgd als gevolg van een overmacht situatie die levering onmogelijk maakt.
 6. Onjuistheden in de adressering of de naamsvermelding van het lid dienen zo spoedig mogelijk gemeld te worden aan Techwatch.

Artikel 8: Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

 1. De door het lid aan Techwatch verstrekte (persoons)gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand, dat wordt aangewend voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst, alsmede voor het inlichten van het lid over relevante diensten en producten van Techwatch, of door Techwatch zorgvuldig geselecteerde derden. Een en ander zal in overeenstemming gebeuren met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en het soort lidmaatschap dat is aangegaan.

Aanvullende voorwaarden lidmaatschap High-Tech Systems Magazine

Artikel 1: High-Tech Systems Magazine basic lidmaatschap

 1. High-Tech Systems Magazine basic lidmaatschap is bestemd voor particulieren.
 2. Het lid ontvangt de wekelijkse digitale nieuwsbrief op het bij afsluiten van het lidmaatschap opgegeven e-mailadres.
 3. Het lid heeft tot 1 jaar terug toegang tot nieuwsartikelen op de website van High-Tech Systems Magazine (www.hightechsystems.nl).
 4. Het lid dient het complete aanmeldformulier in te vullen.
 5. Eenmaal per jaar dient het lid zelf de gegevens van het lid op juistheid te controleren.
 6. Het lid stemt erin toe (e-)mailings te ontvangen van Techwatch, of door Techwatch zorgvuldig geselecteerde derden.
 7. High-Tech Systems Magazine basic lidmaatschap kan door Techwatch op elk moment worden stopgezet.
 8. Aan High-Tech Systems Magazine basic lidmaatschap zijn geen kosten verbonden.
 9. Voor bedrijven is het niet mogelijk een High-Tech Systems Magazine basic lidmaatschap af te sluiten. Als bedrijf kan alleen gekozen worden voor het High-Tech Systems Magazine business lidmaatschap.

Artikel 2: High-Tech Systems Magazine premium lidmaatschap

 1. High-Tech Systems Magazine premium lidmaatschap is bestemd voor particulieren.
 2. Het geldende lidmaatschapstarief van High-Tech Systems Magazine premium lidmaatschapis terug te vinden op de High-Tech Systems-website (www.higtechsystems.nl) en in het magazine.
 3. Het lid dient het complete aanmeldformulier in te vullen.
 4. High-Tech Systems Magazine premium lidmaatschap geeft de hieronder gespecificeerde voordelen, die enkel geldig zijn bij correcte invulling van de persoonsgegevens. Indien de gegevens niet correct zijn, is Techwatch gerechtigd een naheffing te sturen.
 5. Het lid ontvangt het papieren magazine op het bij afsluiten van het lidmaatschap opgegeven privƩadres en/of ontvangt het digitale magazine op het opgegeven e-mailadres.
 6. Het lid ontvangt een persoonlijke inlog om toegang te krijgen tot het volledige artikelarchief op de website van High-Tech Systems Magazine (www.hightechsystems.nl).
 7. Deze inlog is strikt persoonlijk en mag niet worden gedeeld. Redenen hiervoor zijn: 1) dat de inlog dient ter identificatie bij het inloggen en 2) omdat het gekoppelde account persoonlijke gegevens bevat, zoals informatie over het abonnement en persoonlijke informatie over de abonnee (bijvoorbeeld e-mailadres en betaalgegevens).
 8. Het is de verantwoordelijkheid van het lid om te allen tijden een correct fysiek adres en/of e-mailadres beschikbaar te stellen aan High-Tech Systems Magazine.
 9. Eenmaal per jaar dient het lid zelf de gegevens van het lid op juistheid te controleren.
 10. Het lid stemt erin toe (e-)mailings te ontvangen van Techwatch, of door Techwatch zorgvuldig geselecteerde derden.
 11. Verzending van het papieren magazine is beperkt tot Nederland en Belgiƫ.
 12. Dit lidmaatschap geldt tot wederopzegging met inachtneming van de opzegtermijn van een (1) maand, na het eerste jaar.
 13. Voor bedrijven is het niet mogelijk een High-Tech Systems Magazine premium lidmaatschap af te sluiten. Als bedrijf kan alleen gekozen worden voor het High-Tech Systems Magazine business lidmaatschap.

Artikel 3: High-Tech Systems Magazine premium plus lidmaatschap

 1. High-Tech Systems Magazine premium plus lidmaatschap is bestemd voor particulieren.
 2. Het geldende lidmaatschapstarief van High-Tech Systems Magazine premium plus lidmaatschap is terug te vinden op de High-Tech Systems-website (www.hightechsystems.nl) en in het magazine.
 3. Het lid dient het complete aanmeldformulier in te vullen.
 4. High-Tech Systems Magazine premium plus lidmaatschap geeft nader gespecificeerde voordelen, die enkel geldig zijn bij correcte invulling van de persoonsgegevens. Indien de gegevens niet correct zijn, is Techwatch gerechtigd een naheffing te sturen.
 5. Het lid ontvangt het papieren magazine op het opgegeven privƩadres en/of ontvangt het digitale magazine op het opgegeven e-mailadres.
 6. Het lid ontvangt een persoonlijke inlog om toegang te krijgen tot het volledige artikel- en videoarchief op de website van High-Tech Systems Magazine (www.hightechsystems.nl).
 7. Deze inlog is strikt persoonlijk en mag niet worden gedeeld. Redenen hiervoor zijn: 1) dat de inlog dient ter identificatie bij het inloggen en 2) omdat het gekoppelde account persoonlijke gegevens bevat, zoals informatie over dit abonnement en persoonlijke informatie over de abonnee (bijvoorbeeld e-mailadres en betaalgegevens).
 8. Leden van High-Tech Systems Magazine premium plus lidmaatschap ontvangen per persoon Ć©Ć©n (1) kortingscode per jaar voor toegang tot alle High-Tech Systems events en Bits&Chips events. Deze kortingscode is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De kortingscode kan eenmalig (1x) per event ingewisseld worden voor een door Techwatch bepaalde korting. Deze korting kan per event verschillen.
 9. Techwatch bepaalt per jaar hoeveel High-Tech Systems events en Bits&Chips events worden georganiseerd. Techwatch bepaalt per jaar hoe de organisatie van de High-Tech Systems events en Bits&Chips events wordt vormgegeven. Aantallen, inhoud en themaā€™s zijn aan verandering onderhevig en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 10. De kortingscodes voor de High-Tech Systems events en Bits&Chips events worden voorafgaand aan het desbetreffende evenement per e-mail naar het lid toegestuurd.
 11. Het is de verantwoordelijkheid van het lid om te allen tijden een correct e-mailadres beschikbaar te stellen aan High-Tech Systems.
 12. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan codes die niet goed of niet op tijd door het lid ontvangen zijn. Techwatch is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van niet of te laat ontvangen kortingscodes.
 13. Eenmaal per jaar dient het lid zelf de gegevens van het lid op juistheid te controleren.
 14. Het lid stemt erin toe (e-)mailings te ontvangen van Techwatch, of door Techwatch zorgvuldig geselecteerde derden.
 15. Verzending van het papieren magazine is beperkt tot Nederland en Belgiƫ.
 16. Dit lidmaatschap geldt tot wederopzegging met inachtneming van de opzegtermijn van een (1) maand, na het eerste jaar.
 17. Voor bedrijven is het niet mogelijk een High-Tech Systems Magazine premium plus lidmaatschap af te sluiten. Als bedrijf kan alleen gekozen worden voor het High-Tech Systems Magazine business lidmaatschap.

Artikel 4: High-Tech Systems Magazine business lidmaatschap

 1. High-Tech Systems Magazine business lidmaatschap is bestemd voor bedrijven.
 2. Het geldende lidmaatschapstarief van High-Tech Systems Magazine business lidmaatschap is terug te vinden op de High-Tech Systems magazine-website (www.hightechsystems.nl) en in het magazine.
 3. Het lid dient het complete aanmeldformulier in te vullen.
 4. High-Tech Systems Magazine business lidmaatschap geeft nader gespecificeerde voordelen, die enkel geldig zijn bij correcte invulling van de persoonsgegevens. Indien de gegevens niet correct zijn, is Techwatch gerechtigd een naheffing te sturen.
 5. Het lid ontvangt High-Tech Systems Magazine op het bij afsluiten van het lidmaatschap opgegeven bedrijfsadres en/of ontvangt het digitale magazine op het opgegeven e-mailadres.
 6. Het lid ontvangt op aanvraag een inlog om toegang te krijgen tot het volledige artikel- en videoarchief op de website van High-Tech Systems Magazine (www.hightechsystems.nl).
 7. Deze inlog is beperkt tot het lid dat het lidmaatschap heeft afgesloten en mag niet worden gedeeld. Redenen hiervoor zijn: 1) dat de inlog dient ter identificatie bij het inloggen en 2) omdat het gekoppelde account persoonlijke gegevens bevat, zoals informatie over dit abonnement en persoonlijke informatie over de abonnee (bijvoorbeeld e-mailadres en betaalgegevens).
 8. Aanvragen voor een inlog kunnen per e-mail worden ingediend op info@techwatch.nl.
 9. Leden van High-Tech Systems Magazine business lidmaatschap ontvangen per bedrijf twee (2) kortingscodes per jaar voor toegang tot alle High-Tech Systems events en Bits&Chips events. Deze kortingscodes zijn bedrijfsgebonden en niet overdraagbaar. De kortingscode kan eenmalig (1x) per event worden ingewisseld voor een door Techwatch bepaalde korting. Deze korting kan per event verschillen.
 10. Techwatch bepaalt per jaar hoeveel High-Tech Systems events en Bits&Chips events worden georganiseerd. Techwatch bepaalt per jaar hoe de organisatie van de High-Tech Systems events en Bits&Chips events wordt vormgegeven. Aantallen, inhoud en themaā€™s zijn aan verandering onderhevig en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 11. De kortingscodes voor de High-Tech Systems events en Bits&Chips events worden voorafgaand aan het desbetreffende evenement per e-mail naar het lid toegestuurd.
 12. Het is de verantwoordelijkheid van het lid om te allen tijden een correct e-mailadres beschikbaar te stellen aan High-Tech Systems.
 13. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan codes die niet goed of niet op tijd door het lid zijn ontvangen. Techwatch is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van niet of te laat ontvangen kortingscodes.
 14. Eenmaal per jaar dient het lid zelf de gegevens van het lid op juistheid te controleren.
 15. Het lid stemt erin toe (e-)mailings te ontvangen van Techwatch, of door Techwatch zorgvuldig geselecteerde derden.
 16. Verzending van het papieren magazine is beperkt tot Nederland en Belgiƫ.
 17. Dit lidmaatschap geldt tot wederopzegging met inachtneming van de opzegtermijn van een (1) maand, na het eerste jaar.
 18. Op verzoek kan betaling op factuur plaatsvinden. Verzoeken om betaling per factuur kunnen worden ingediend per e-mail op info@techwatch.nl.
 19. Betaling op factuur vindt jaarlijks vooraf plaats.

Artikel 5: Internationaal lidmaatschap – buiten Nederland

 1. Internationaal lidmaatschap wordt verzonden buiten Nederland en Belgiƫ.
 2. Internationaal lidmaatschap geldt tot wederopzegging met inachtneming van de opzegtermijn van een (1) maand, na het eerste jaar.
 3. Internationaal lidmaatschap is aan te vragen per e-mail op info@techwatch.nl.
 4. Het geldende lidmaatschapstarief van een internationaal lidmaatschap is terug te vinden op de website van High-Tech Systems Magazine (www.hightechsystems.nl) en in het magazine.
 5. Facturering en betaling op factuur vinden jaarlijks vooraf plaats in euroā€™s (ā‚¬).