De zeven hindernissen voor Industrie 4.0

Alexander Pil
23 juni 2021

Ondanks de mogelijkheden die Industrie 4.0 te bieden heeft, houdt een meerderheid van de mkb-maakbedrijven zich hier niet mee bezig. Joost Molewijk heeft in het kader van zijn masterscriptie voor Digital Business aan de Amsterdam Business School, onderzocht welke belemmeringen mkb-maakbedrijven en in het bijzonder familiebedrijven ervaren bij Industrie 4.0. Zijn complete scriptie lees je hier.

Foto: Smart Industry

1. Onbekendheid Industrie 4.0

Een meerderheid is onvoldoende bekend met wat Industrie 4.0 te bieden heeft. Dat heeft een onderschatting van de mogelijkheden tot gevolg of deze zijn als (nog) niet haalbaar beoordeeld. Zo zijn robots uitermate geschikt geacht voor serieproducties en vaak niet voor enkelvoudig produceren. Dit hoeft echter niet per definitie zo hoeft te zijn.

2. Stand van de techniek

Industrie 4.0-technieken worden door de meeste ondernemers nog als onbetrouwbaar en onvolwassen beschouwd en daarmee als (nog) niet inzetbaar. Daarnaast beoordelen de meeste ondernemers hun huidige it-infrastructuur als onvoldoende.

3. Niveau digitale kennis en vaardigheden

Digitale kennis en vaardigheden zijn over het algemeen als onvoldoende beoordeeld. Zowel bij de ondernemers zelf als bij medewerkers. Het gaat daarbij om kennis van it, software, datamining, data-analyse en hoe om te gaan met nieuwe media.

Over het algemeen is er weinig aandacht voor training en opleiding op het gebied van digitale vaardigheden. Er zijn nog te weinig opleidingsmogelijkheden en ook in het huidige onderwijssysteem is er volgens een aantal geïnterviewde bedrijven onvoldoende aandacht aan digitalisering besteed.

4. Gebrek aan standaarden en protocollen

Met name als het om het verbinden van verschillende systemen gaat, ervaren de meeste ondernemers problemen. In veel gevallen sluiten systemen niet op elkaar aan, omdat er met verschillende standaarden en protocollen gewerkt is. Dat geldt in het bijzonder voor erp-systemen. In veel gevallen is er daarom geen koppeling.

5. Veiligheid

Bedrijven maken zich zorgen over cybersecurity en bij onderlinge verbondenheid in de waardeketen in het bijzonder. Deze zorg richt zich met name op verschillende vormen van cybercriminaliteit bij de overdracht en opslag van data. Een aantal ondernemingen heeft praktijkervaring met phishing en hacking.

6. Positie in de waardeketen

De meeste bedrijven geven aan dat Industrie 4.0-producten en -oplossingen geen optie zijn vanwege hun positie in de waardeketen. Ze omschrijven zich als ‘jobbers’, wat betekent dat ze afhankelijk zijn van andere bedrijven in de waardeketen. Het zijn volgers en geen leiders.

7. Persoonlijke kenmerken ondernemers

Persoonlijke kenmerken van ondernemers zijn belangrijke factoren als het om het vermogen om te innoveren en daadwerkelijk omarmen van Industrie 4.0 gaat. Hierbij kunnen zowel leeftijd als geslacht van invloed zijn.

Tegelijkertijd zien meeste ondernemers en medewerkers het Industrie 4.0-gedachtegoed als een kans. Dit geldt voor jong en oud, vrouwen en mannen. Dit betekent dat wanneer men ervan overtuigd is dat Industrie 4.0 van toegevoegde waarde is, het ingezet wordt.