Agrarische robots in stroomversnelling

Alexander Pil
19 augustus 2020

De groei van de wereldbevolking, schaarste aan personeel en landbouwgrond en de verduurzaming van de voedselketen gaan zorgen voor een doorbraak van de robotisering in de landbouw. ABN Amro schat de omzet in de internationale agritechmarkt nu op ruim 6 miljard euro. Hieronder vallen fabrikanten van veldrobots, drones, melk- en voerrobots en aanverwante hardware en software om data-analyses uit te voeren. Nederlandse fabrikanten hebben hierin een marktaandeel van ruim 11 procent, vooral dankzij de zeer sterke positie in melk- en voerrobots. Zij zetten nu 715 miljoen om in de agritechmarkt en dat kan volgens ABN Amro zelfs stijgen naar 2,5 miljard euro in 2030. Dit komt overeen met een groei van gemiddeld maar liefst 13 procent per jaar.

Foto: Cerescon

Het tekort aan personeel is een belangrijke aanjager van de groei van agritech. Zo is vooral aan seizoenarbeiders vaak een tekort, zoals de coronacrisis extra duidelijk heeft gemaakt. De oogst van verschillende producten stokte toen arbeidsmigranten vanwege het virus naar het land van herkomst terugkeerden. De kosten van arbeid in de agrarische sector zijn ook in de afgelopen jaren mede door schaarste toegenomen, wat het interessant maakt voor agrariërs om te investeren in technologie.

Een andere aanjager van de agritechmarkt is het toegenomen belang van duurzaamheid. De sector staat daarbij voor een uitdagende opdracht. De Europese Commissie heeft ambitieuze doelstellingen voor onder meer biologische teelt en de vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De druk op het schaarse landbouwareaal neemt mede door de groei van de wereldbevolking toe, terwijl duurzaam telen nu vaak om een hogere arbeidsinzet vraagt.

De robotisering van de Nederlandse landbouw zal hierdoor naar verwachting in een stroomversnelling komen. Robots worden grootschaliger ingezet, zoals drones, oogstrobots en grondsensoren die de bodemkwaliteit en luchtvochtigheid meten. Fabrikanten in de agritechmarkt kunnen profiteren van de groei, maar dit zal niet vanzelf gaan. Ook andere landen zien de groeipotentie van deze markt. Tegelijkertijd is het belangrijk bestaande knelpunten het hoofd te bieden. Zo is sprake van fragmentatie van kennis in de markt en kan de verbinding met het bedrijfsleven worden verbeterd, stelt ABN Amro. Het is daarom belangrijk dat medewerkers in de agrarische sector en nieuwe studenten worden opgeleid om agritech in de praktijk te kunnen toepassen.